RODO W NASZEJ SZKOLE

Jesteś tu: » Strona startowa » RODO W NASZEJ SZKOLE

RODO W NASZEJ SZKOLE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

         I.            Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Szkolna 30, 96-325 Radziejowice jest
Dyrektor Szkoły

       II.            Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego  w Kuklówce Radziejowickiej za pomocą:

Adresu e-mail: iod.szkoly@radziejowice.pl,

Pisemnie na adres Administratora danych.

     III.            Celem przetwarzania danych jest:

 1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki, m.in.: rekrutacja uczniów do szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

     IV.            Podstawa prawna przetwarzania:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

       V.            Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt

     VI.            Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

-dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę do przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe, lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 3. W przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dobrowolnego podjęcia decyzji,
  2. cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,

   VII.            Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 VIII.            Przekazywanie danych do państw trzecich/Organizacji Międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl